EcoTech 21 Logo Letter cotech Text cotech Text  

За Екотехнологии'21

"Екотехнологии 21" е гражданско дружество между ПУ „Паисий Хилендарски“ и Аквахим АД.
Обединението е създадено на базата на дългогодишно сътрудничество между двете организации по различни научни и инфраструктурни проекти. Дружеството е основано с цел създаване и развитие на Технологичен център Екотехнологии’21 като среда за провеждане на иновативни научни изследвания, резултатите на които са ориентирани към индустриално внедряване в български и чуждестранни фирми. Технологичния център ще оперира в две основни направления: молекулярни биотехнологии и екологични ИКТ.

Основните цели на центъра са:

  • да стимулира развитието на научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии, екотехнологиите и екологичните ИКТ, тяхното ориентиране към приложения и мултиплициране в практиката с получаване на икономически резултати;
  • да създаде подходяща среда за трансфер на резултати на иновативни научни изследвания в реалната икономика, свързана с производство на екопродукти и използването на екотехнологии, които могат да повишат нейната конкурентоспособност;
  • да създаде условия за коопериране и сътрудничество между специалисти от различни области при прилагането на интердисциплинарни подходи за решаване на значими за страната проблеми;
  • да изгради мобилни и динамични изследователски екипи от учени, с възможности за осъществяване на сътрудничество и коопериране с други технологични и изследователски центрове в Европа, и за участие в международни изследователски програми.

Разпространението и мултиплицирането на резултати от научните изследвания в дейността на фирми, организации и институции (вкл. и за тяхното ефективно управление) има за цел – предлагане на продукти с подобрено качество и/или характеристики на българския и международен пазар.

И двете организации, участващи в Обединението имат опит в осъществяването на дейности, свързани с изграждане, управление и развитие на инфраструктура в подкрепа на иновативни и високотехнологични предприятия, както и разработване на иновативни продукти, процеси, услуги, трансфер на знания и технологии и др. Опитът е на база на изпълнени индивидуални и съвместни проекти между ПУ и Аквахим.
Примери:

  • Създаване на Интердисциплинален научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве
  • Център за професионално обучение и квалификация към „АКВАХИМ” АД
  • Регионален център за дистанционно обучение
  • Създаване на автоматизирани системи за оценяване на качеството в различни предметни области
  • Създаване на лаборатория за експериментално производство на иновативни продукти в областта на индустриалната биокатализа
 
>> 20.02.2013 За Вас преподаватели и студенти: Реални пари за всеки, който има иновативни идеи и иска да ги реализира! Акселератор за финансиране на start ups 11 (www.еleven.bg). Прочети още...
>> 21.01.2013 В менюто "Файлове" може да намерите важни и актуални файлове свързани с Екотехнологии'21.
>> 21.01.2013 Добре дошли на страницата на Екотехнологии'21. Тук ще намерите информация какво е Екотехнологии'21, услугите и структурата на дружеството.